Foreningen

Referater

Download generalforsamling søndag d. 19 juni 2022

Download generalforsamling søndag d. 20 juni 2021

Download Ekstraordinær generalforsamling søndag d. 5. juli 2020

Vedtægter

§1 Foreningens navn er Nordisk Hosta Selskab (herefter forkortet NHS).

§2 Foreningen er hjemmehørende i formandens hjemkommune. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

§3 NHS’ formål er: – At fremme kendskabet til og interessen for hosta og hosta dyrkning. – At arbejde for bevarelsen af gamle hosta sorter samt få flere nye spændende hosta.

§4 Medlemmer Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idegrundlag, er medlem af foreningen. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.
En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling eller ekstraordinære generalforsamling.

§5 Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§6 Ordinær generalforsamling holdes én gang årligt, senest i 1-2 weekend i juni og indvarsles ved almindeligt brev eller elektroniske medier til samtlige medlemmer senest 30 dage før.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Eventuelle forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant(er).
  7. Valg af revisor(er). Eventuelt. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§7 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra 10 % af medlemmerne senest fire uger efter, at en sådan begæring er modtaget.

§8 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen.
Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end et medlem, dog ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og valg til bestyrelse kan der gøres brug af fuldmagt.
Over det på generalforsamlingen passerede føres referat, der underskrives af dirigenten.

§9 Ledelse Foreningen ledes af ulige antal bestyrelsesmedlemmer bestående af minimum 3 og maximum 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.
Herefter vil der være valg til bestyrelse på skift, så ikke hele bestyrelsen er på valg samtidig. Dog kan der i særlige tilfælde nedsættes et forretningsudvalg bestående af 2 personer.
Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølge findes ved lodtrækning. Bestyrelsen konstituerer sig selv, dog med undtagelse af formanden/forkvinden, der vælges af medlemmerne på generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift og fortsat virke.
Til generalforsamlingen, kan hvert medlem repræsentere 1 fuldmagt. Undtaget er valg til formand, uanset om det er ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor hvert medlem kan repræsentere op til 5 fuldmagter.

§10 Hæftelse Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§11 Regnskabsår Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen, som betales inden 1. februar, for at modtage medlemsblad. For nye medlemmer gælder for at være stemmeberettiget på generalforsamlingen, at kontingent skal være betalt senest 1. maj.
Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

§12 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.
Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget.
På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer eller gældende fuldmagt. Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.
Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der kommer medlemmerne til gode som 1. prioritet, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.
Således vedtaget og revideret på den ekstraordinære generalforsamling den 5. juli 2020. Underskrevet af: Formand
Kasser
Sekretær
Alle bestyrelse suppleanter
Revisor